ข้อมูลด้านบุคลากร

นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

นางสาวอโณทัย งอกกำไร

ครู

นางสาวธัญลักษณ์ ดวงประทุม

ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญรดา ทรัพย์สุวรรณ

ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์ พิพิธกุล

พนักงานธุรการ ส 4

นางสาวสุกัญญา เบ้าสอน

ครูธุรการ

นางสาวสกุลทรัพย์ งวดชัย

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลด้านบุคลากร

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ปัจจุบันมีครูและบุคลากรจำนวน 7 คน ดังนี้