ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4487 0336