บุคลากร

นายวิริยะบัณฑิตย์  ชัยภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่นนางสาวอโณทัย  งอกกำไร
ครู  


          นายกิตติศักดิ์  พิพิธกุล
          พนักงานพิมพ์ดีด  ชั้น  3

นางสาวธัญลักษณ์  ดวงประทุม
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุกัญญา เบ้าสอน
ครูธุรการ

นางสาวธัญรดา  ทรัพย์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกานดา  เคนโพธิ์