ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1.    ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน

ในระหว่าง พ..2476 ถึง พ..2479 นักเรียนในหมู่บ้านโนนขี้ตุ่นไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

..  2480   ผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านนี้   ได้ไปขออนุญาตยกเว้นการเรียน ที่โรงเรียนบ้านกุดหูลิง เพราะเห็นว่าระยะทางไกลและการเดินทางลำบาก      

.. 2482 ทางอำเภอเห็นว่าที่หมู่บ้านโนนขี้ตุ่น มีเด็กจำนวนมากพอที่จำขอจัดตั้งโรงเรียน  ได้ จึงอนุญาตให้เปิดโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2482   และย้ายนายเมฆ กันชัย มาเป็นครูใหญ่และให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านตลาดแร้ง 9 วัดโนนขี้ตุ่น 

วันที่  14  พฤษภาคม 2499 ทางราชการได้ย้ายนายแมน กันชัย ให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่    

โรงเรียนบ้านต้อน และย้าย นายพัฒน์ บุญตาม มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่นมารับตำแหน่ง  วันที่  18  พฤษภาคม  2499

วันที่  15 กันยายน 2508  อำเภอมีคำสั่งที่ 56/2508  ย้ายนายพัฒน์ บุญตาม    ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโสมง และย้ายนายสีหะ ประยูศรี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ นายสีหะ ประยูรศรี เดินทางมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23  กันยายน  2508

พ.ศ. 2510  โรงเรียนได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร  จำนวนเงิน  75,000 บาทคณะครูพร้อมด้วยผู้ปกครองชาวบ้านโนนขี้ตุ่ได้บริจาคเงินสมทบอีกจำนวนเงิน15,000 บาท  สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ ป.1. ใต้ถุนเตี้ย  3  ห้องเรียน  และขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  บนพื้นที่ นส.3  เลขที่ 5340   เนื้อที่ 14  ไร่  8  ตารางวา    

.. 2521 ทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 4,200 บาท   สร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

.. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ 420,000 บาท        

.. 2528  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งให้ นายมังกร  วงศ์บุตร  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2528   แทนนายสีหะ  ประยูรศรี ซึ่งเกษียณอายุราชการ

.. 2530 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด             งบประมาณ 30,000 บาท

.. 2533 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง แบบ สปช. 202/26/120.2 ได้รับงบก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่   1 หลัง และต่อไฟฟ้าภายในอาคารเรียน พ.. 2536 ทางราชการได้มีคำสั่งย้าย นายมังกร วงศ์บุตร ไปโรงเรียนบ้านวังกุ่ม

9 เมษายน 2536 ทางราชการได้บรรจุและแต่งตั้งนายชูชาติ กรมรินทร์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

1 เมษายน 2537 ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งนายชูชาติ กรมรินทร์   ไปเป็นครูใหญ่          โรงเรียนบ้านท่าแตง สปอ.จัตุรัส และแต่งตั้งนายสถิตย์ จุลเถียร ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น และได้รับแต่งตั้งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ 19 มกราคม 2541   

1  ตุลาคม   2545   นายสถิตย์  จุลเถียร  ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 311/2546  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2546

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   โดยใช้หลักสูตรการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับสถานศึกษา พ.. 2546) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

2. ที่ตั้ง ขนาด และ สภาพชุมชน

                2.1  ที่ตั้งโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น   ตั้งอยู่บ้านโนนขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9  ตำบลตลาดแร้ง   อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36170  แยกจากถนนสาย ชัยภูมิ นครสวรรค์  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ประมาณ  22  กิโลเมตร

ทิศเหนือติดกับที่ดินของ

นายบุญเพิ่ม ทรายงาม                                                ความยาว   43.40    เมตร

นายแจ่ม ชัยกุมภ์                                                      ความยาว   41.30    เมตร

นายจันทร์  บุญขันธ์                                  ความยาว   34.60    เมตร

นายคำแหง จานแสน                                ความยาว   36.50    เมตร

ทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะ                                    ความยาว  164.60   เมตร

ทิศใต้              ถนนสาธารณะและถนนกรมโยธา                ความยาว  145.0     เมตร

ทิศตะวันตก  ถนนกรมโยธา                                          ความยาว   165.0    เมตร

2.2 เนื้อที่บริเวณโรงเรียน

จำนวนเนื้อที่ปัจจุบัน    จำนวน  1 แปลง     

ตามเอกสาร  นส.3   เลขที่   5340        มีเนื้อ   14    ไร่   -    งาน      8    ตารางวา

 3. สภาพปัจจุบัน

                3.1 ด้านอาคารสถานที่

ที่

ประเภท

แบบ

ปีที่สร้าง

จำนวน

ห้องเรียน

งบประมาณ

หมายเหตุ

1

อาคารเรียน 1

.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย

2510

3

90,000

 

2

อาคารเรียน 2

.1ฉ ใต้ถุนสูง

2523

3

150,000

 

3

อาคารเรียน 3

กรมสามัญ

2541

5

720,000

 

4

อาคารอเนกประสงค์

สปช.202/26

2531

1

200,000

 

5

บ้านพัครู

องค์การ

2521

2 ห้อง

42,000

 

6

ส้วม

สปช.601/26

2533

4 ที่

50,000

 

7

บ่อเลี้ยงปลา

กรมประมง

2539

1 บ่อ

170,000

 

8

ถังเก็บน้ำฝน

33

2530

1 ชุด

30,000

 

                 3.2 ข้อมูลด้านบุคลากร

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ปัจจุบันมีครูและบุคลากรจำนวน 7 คน    ดังนี้

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

บรรจุ

วิขาเอก

1

นายวิริยะบัณฑิตย์  ชัยภักดี

ผู้อำนวยการ

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

1..2533

บริหารการศึกษา

2

นางสาวอโณทัย  งอกกำไร

ครู

คศ.1

-

กศ..

1 ต.ค. 2559

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3

นางสาวธัญลักษณ์  ดวงประทุม

ครูผู้ช่วย

คผช.

-

คบ.

1..2561

ประถมศึกษา

4

นางสาวธัญรดา  ทรัพย์สุวรรณ

ครูผู้ช่วย

คผช.

-

คบ.

8 พ..2561

ประถมศึกษา

5

นางสาวสุกานดา  เคนโพธิ์

ครูอัตราจ้าง

-

-


1 ก..2562

ภาษาอังกฤษ

6

นางสาวสุกัญญา  เบ้าสอน

ครูธุรการ

-

-

กศ..

16..2561

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

7

นายกิตติศักดิ์ พิพิธกุล

พิมพ์ดีด

3

-

.6

1.. 2534

-

                 3.3 ข้อมูลด้านจำนวนนักเรียน

                ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น จัดการศึกษาเป็น 8 ระดับ   ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  50   คน    เป็นชาย   25     คน     หญิง   17   คน   รายละเอียดดังนี้

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

1

5

6

1

นางสาวสุกานดา  เคนโพธิ์

อนุบาล 3

4

4

8

1

นางสาวสุกานดา  เคนโพธิ์

รวม

5

9

14

2

-

ประถมศึกษาปีที่ 1

7

2

9

1

นางสาวธัญลักษณ์  ดวงประทุม

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

1

3

1

นางสาวธัญลักษณ์  ดวงประทุม

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

2

5

1

นางสาวธัญรดา  ทรัพย์สุวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

3

6

1

นางสาวธัญรดา  ทรัพย์สุวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ 5

4

3

7

1

นางสาวอโณทัย  งอกกำไร

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

3

6

1

นางสาวอโณทัย  งอกกำไร

รวม 

 22

 14

 36

 

รวมทั้งสิ้น

27

23

50

8

 

 

3.4 ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6     ปีการศึกษา  2562

 

ชั้น

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

สุขฯ

ศิลป์

การฯ

อังกฤษ

เฉลี่ย

หมายเหตุ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

.1

69.42

70.85

66.85

68.85

70.14

74.42

71.14

62.14

69.22

 

.2

73.33

74.16

72.50

73.33

76.16

78.66

75.50

69.00

74.08

 

.3

75.10

66.70

68.90

65.90

69.60

78.60

77.30

69.50

71.45

 

ป.4

71.82

71.91

69.09

69.91

71.55

73.55

70.73

65.45

70.50

 

ป.5

64.37

66.37

71.62

73.00

72.25

83.25

82.62

68.75

72.77

 

ป.6

59.92

60.69

64.92

63.07

72.76

66.07

79.07

63.30

66.22

 

เฉลี่ย

68.99

68.44

68.98

69.01

72.07

75.75

76.06

66.35

70.70

 

 ตารางที่  2 ตารางสรุปนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3-4    ปีการศึกษา  2562

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ท.

ค.

ว.

ส.

สุข

ศ.

กง.

อ.

เฉลี่ย

ร้อยล

ชั้นป. 1

7

4

5

4

4

5

6

6

-

4.25

60.71

ชั้นป2

6

5

5

5

6

6

6

5

2

5

83.33

ชั้นป.  3

5

3

2

3

2

2

5

4

2

2.87

57.40

ชั้นป.  4

11

7

7

7

6

7

7

7

4

6.5

59.09

ชั้นป.  5

4

1

1

2

3

2

4

4

2

2.87

71.75

ชั้นป.  6

13

-

2

6

4

8

5

13

3

5.12

39.38

รวม

46

20

22

27

25

30

33

39

13

26.61

-

เฉลี่ย

-

3.33

3.66

4.50

4.16

5

5.50

6.5

2.16

4.43

-

ร้อยละ

-

43.47

47.82

58.69

54.34

65.21

71.73

84.78

28.26

56.78

61.94

 

ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รวมเฉลี่ย

ปี 54

รวมเฉลี่ย

ปี 53

ผ่านเกณฑ์ระดับสังกัด

ไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิต

วิทย์

สุข

ศิลปะ

อกท.

บ้าน

โนนขี้ตุ่น

40.72

56.54

50.45

48.18

45.45

64.77

42.27

44.72

49.13

42.66

ผ่าน

 

การบริหารการศึกษา

             วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น มุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

              พันธกิจ (Mision)

1.  จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ให้แก่เด็กวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความถนัดอย่างมีคุณภาพ  เป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

3. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ

4. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา

5. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถนำมาพัฒนาผู้เรียน สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน

6. ระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา             

             เป้าประสงค์  (Goal)

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

5. ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

   กลยุทธ์การดำเนินงาน  (Strategy)

 1. สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ

4. ส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  วัฒนธรรมแสวงปัญญาและมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

5. ปฏิรูปการเรียนรู้และส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ

6. เพื่อความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา


การดำเนินงานปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา (4–5 ปี)   การศึกษาระดับประถมศึกษา ป.1-.6  ซึ่งมีนักเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น  42   คน ดังนี้

§     ระดับก่อนประถมศึกษา  8  คน    คิดเป็นร้อยละ  11    ของนักเรียนทั้งหมด

§     ระดับประถมศึกษา  34   คน   คิดเป็นร้อยละ  89      ของนักเรียนทั้งหมด

§     มีบุคลากร               ข้าราชการครู    จำนวน    6   คน       

ครูอัตราจ้าง                          -    คน   

ลูกจ้างประจำ                       1   คน

อัตราส่วนครู : นักเรียน เท่ากับ   1:  9.8

§        มีพื้นที่ในเขตบริการครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนขี้ตุ่น  ตำบลตลาดแร้ง   อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 43  ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับ9 ปี  ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 17 โดยให้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และกฎหมายการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง  จึงกำหนดเป็นจุดเน้น นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการดำเนินการในปี  2555  ดังนี้

นโยบายการดำเนินงานปีการศึกษา 2555

นโยบายข้อที่ 1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาจัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุ  4-5 ปี ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้รับการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

นโยบายข้อที่ 2   ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ถึงย่างเข้าปีที่สิบหก มีโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท เด็กพิการ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

นโยบายข้อที่ 3  จัดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

นโยบายข้อที่ 4  เร่งรัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะในระดับชุมชน     เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

นโยบายข้อที่ 5  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลโดยสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

นโยบายข้อ 6  สนับสนุนให้มีการดูแล ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงจะได้รับ เพื่อความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 

เป้าหมาย จุดเน้นและมาตรการ

1.        เป้าหมายการจัดการศึกษา

        1)  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ให้เด็กวัยเรียนตั่งแต่อายุ   4-15  ปี     จำนวน  42  คน แยกเป็นระดับก่อนประถม  8   คน ระดับประถมศึกษา 34  คน

         2)  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2)      จุดเน้นในการดำเนินงานปี 2555

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น กำหนดจุดเน้นที่จะดำเนินการและปฏิบัติ ดังนี้

             1) จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-5 ปี ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาระดับก่อนประถม

             2) จัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก  ซึ่งโรงเรียนดำเนินการระดับชั้น ป.1-6  และส่งต่อให้โรงเรียนขยายโอกาสจนจบชั้น ม.3  ต่อไป โดยให้ความสำคัญแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างล้ชิด เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

              3) จุดเน้นพิเศษ นักเรียนช่วงชั้นที่1 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และลายมือสวย  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ต้องพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน และต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

             4) ปฏิรูปครูผู้สอน พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพ ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาตนเองโดยเน้นวิธีการวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติงาน      เน้นพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

             5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในระดับชุมชน  เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และรองรับระบบการประกันคุณภาพภายนอก

              6) สร้างความเข็มแข็งให้กับโรงเรียนและชุมชนรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้แต่ละฝ่ายโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่มาตรฐาน

              7) นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน

3)      นโยบาย  เป้าหมาย  และมาตรการ

นโยบายข้อที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา จัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุ 4-5 ปี ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เป้าหมาย 

1)      จัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุ  4-5 ปี ในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน  6  คน ได้รับการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเต็มศักยภาพ

2)      ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่

มาตรการ

1)      ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพ

2)      จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุ 4-5 ปีในเขตบริการของโรงเรียน

3)      ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและทรัพยากร เพื่อร่วมจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษากับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ตามสัดส่วนความพร้อมของชุมชน

4)      ศึกษา พัฒนามาตรฐานและองค์ความรู้ ตลอดจนรูปแบบกระบวนการในการพัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษา

นโยบายข้อที่ 2   ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ถึงย่างเข้าปีที่สิบหก มีโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท เด็กพิการ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย  

1)      จัดการศึกษาให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหกถึงย่างเข้าปีที่สิบหก จำนวน  46 คน โดยเน้นการให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสเด็กพิการและเด็กมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน

2)      นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคน

มาตรการ 

1)      ร่วมกับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2)      จัดรูปแบบการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละประเภท

3)      โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมศักยภาพให้เด็กกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอย่างน้อย  1  ด้าน เช่น  ด้านภาษาไทย  ด้านภาษาอังกฤษ ด้านศิลปะ ด้านคณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบโรงเรียนเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

4)      จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและปัจจัยที่จำเป็นเพื่อให้เด็กได้ศึกษาจนจบหลักสูตรและป้องกันการออกกลางคัน เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ฯลฯ

นโยบายข้อที่ 3

จัดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

เป้าหมาย 

1)      เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและดำรงชีวิตตามหลักวิถีพุทธ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2)      บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างมีเอกภาพในนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

มาตรการ

1)      ศึกษา เผยแพร่ความรู้ เทคนิควิธี ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

2)      พัฒนาบุคลากร เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินการ ได้แก่การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น

3)      พัฒนานวัตกรรมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้

4)      ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ การวิจัยชั้นเรียน และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

5)      ปฏิรูปกระบวนการพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

6)      นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

นโยบายข้อที่ 4

                  เร่งรัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

เป้าหมาย

1)      จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายโดยเฉพาะระดับชุมชน

2)      โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 

มาตรการ

1)      พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรนำข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา

2)      พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

3)      พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับโดยให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ดนตรี ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง สุขภาพอนามัย

4)      พัฒนาระบบการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา

5)      กำหนดและพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ

6)      ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลการวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา

7)      ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรองรับการประเมินภายนอกสู่การประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายข้อที่ 5

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลโดยสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและชุมชน  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

1)      บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและโรงเรียนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสถานศึกษา

2)      โรงเรียนบริหารจัดการตามภารกิจและปริมาณงานในความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มาตรการ

1)      การพัฒนาบุคลากร

1.1   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

1.2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีทางประชาธิปไตย

1.3   ยกย่อง เชิดชูครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้วยรูปแบบต่างๆ

2)      การกระจายอำนาจและการตรวจสอบ

2.1   กระจายอำนาจด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ให้ครูในโรงเรียนมีส่วนรับผิดชอบมากขึ้น

2.2   ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการให้โรงเรียนได้ใช้งบประมาณได้สอดคล้องกับความเป็นจริงและตรงตามความต้องการ

2.3   พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

3)       การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

3.1   พัฒนาระบบสารสนเทศและการรายงานผลให้สามารถครอบคลุมภาระกิจของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี และการรายงานการใช้งบประมาณ

3.3   จัดทำสำมะโนประชากรเด็กในวัยเรียน อายุ 3 – 16 ปี

3.4   จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการและเด็กผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน

นโยบายข้อ 6

สนับสนุนให้มีการดูแล ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงจะได้รับ เพื่อความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

เป้าหมาย

1.       โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้างให้เด็กมีทักษะในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง

2.       นักเรียนได้รับการดูแล ปกป้องภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

มาตรการ

1.       โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้และสามารถป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวนักเรียน และจัดกิจกรรมเสริมตามแนวทางโรงเรียนสีขาว

2.       ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันในโรงเรียน

3.       ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการระวังและป้องกันภัยที่อาจเกิดกับนักเรียน ทั้งอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน

4.       โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา นันทนาการ การเข้าค่ายลูกเสือ เนตนารี หรือชมรมต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านฯลฯ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

5.       ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ

6.       โรงเรียนจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนเหมาะสมเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตรงกับปัญหาและความต้องการ