ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  หมู่ที่  9  ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  36170 
หมายเลขโทรศัพท์  0 4487 0336